Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Fundusz Solidarnościowy

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Fundusz Solidarnościowy

Artykuły

 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wyróżnione

  Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Miedziana Góra w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
  Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

  W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
  Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 11.09.2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze , ul. Urzędnicza 11a lub pod nr tel. 41 303-19-70 w. 21 lub email: ops_mgora@poczta.onet.pl

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

  Więcej informacji:
  Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.

  Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informację o konkursie:

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Opieka Wytchnieniowa edycja 2023

  Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:
  czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.
  Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna (o których mowa powyżej), we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  Program realizowany jest w dwóch formach:

  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – limit 240 godz.,

  Program jest w całości dofinansowany ze środków Funduszy Solidarnościowego na kwotę 127.296,00 zł. 

  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa edycja 2023
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2023

   

   

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Program ma zapewniać:

  1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
  4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

  Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę w bieżącym roku wynosi nie więcej niż:

  720 godzin rocznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  480 godzin rocznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  360 godzin rocznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 tut. Ośrodek otrzymał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 197.523,00 zł.


  Program umożliwia osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności oraz poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego aktywność zawodową. Wpływa na uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od rodziny.
  Program zapewnia osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi szansę na równy dostęp do informacji i komunikacji oraz do usług opieki zdrowotnej. Dzięki wsparciu asystenta, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zwiększone szanse na włączenie
  i rehabilitację społeczną.

  Korzystanie z usług asystenta osobistego przeciwdziała także wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu członków rodziny (głównie matek), stawiając im możliwość aktywności zawodowej czy pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

  Czytaj Więcej o: Asystent Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2023
 • Opieka Wytchnieniowa 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, iż zamierza przystąpić do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023.

  Program zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną

  i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w:

  •  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  •  ośrodku wsparcia
  •  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone przez:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
  •  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

  Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

  Aby móc oszacować ilość godzin niezbędnych do realizacji Programu prosimy osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra do dnia 28 lutego 2023r. do godziny 12:00 (data wpływu do instytucji).

  W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Miedziana Góra pod numerem (041) 303-19-70.

  Czytaj Więcej o: Opieka Wytchnieniowa 2023
 • Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
   osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  •  o stopniu znacznym lub
  •  o stopniu umiarkowanym lub
  •  traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

  Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
   Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Miedziana Góra do składania KARTY ZGŁOSZENIA do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze lub na adres e-mail: ops_mgora@poczta.onet.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku do godz. 14.00.

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i wnioskowania o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023”.

  Maciej Strzelecki
  Kierownik GOPS w Miedzianej Górze

  Link do pobrania karty zgłoszenia:

  KARTA ZGŁOSZENIA AOON 2023

   

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023