Ulti Clocks content
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Odsłon : 141942
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start
zarzdzenie_3.17
 

Od dnia 1 czerwca 2017 roku

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

odbywać się będą

w każdą środę

w godzinach 16:30 do 19:30

Poprawiony (środa, 31 maja 2017 12:50)

 

pas_logotypy

SPOTKANIE
INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

Projekt "IDEALNY PAKIET"

Poddziałanie 10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

pozostających bez zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe)

06 czerwca 2017 r. godz. 14:00

URZĄD GMINY MIEDZIANA GÓRA,

ul. Urzędnicza 18

logo9
 
pas_logotypy
Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach
w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy
Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe)

"IDEALNY PAKIET"
termin realizacji: 01.06.2017- 31.05.2019


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

CEL PROJEKTU
Celem naszych działao jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

GRUPA DOCELOWA
Działania projektu kierujemy do 300 osób (148K i 152M) zamieszkujących na terenie Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego - KOF, (tj. Miasta Kielce lub jednej z 11 gmin powiatu kieleckiego:
Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka
Nowiny, Strawczyn i Zagnaosk) nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie ukooczyły 30 rok życia, w tym:

 • zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP Kielce z I lub II profilem pomocy

lub

 • biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie KOF,
 • w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należącymi do co najmniej jednej z grup:

- osoby po 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie gimnazjalne i poniżej),
- osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną,
- powracające na rynek pracy po zakooczonym okresie sprawowania opieki.

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW
Każda osoba bierna zawodowo zam. na terenie KOF zostanie objęta:

I. Pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym,

II. Indywidualnym Planem Działania

III. oraz jedną (lub dwoma) z poniższych form wsparcia:

1) szkoleniem (dla 60 os.):
. Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, 76 h
. Kucharz - kelner, 152 h
. Opiekunka, 120 h
. Magazynier z obsługa wózka widłowego, 40 h
. Instalator systemów fotowoltaicznych, 120 h
. Monter instalacji sanitarno-grzewczych, 120 h

2) stażem -do 6 m-cy; stypendium stażowe 2000,00 zł/m-c (dla 48 os.)

Osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP Kielce mogą dodatkowo skorzystać z:

 • subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia),
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia zawodowego (Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnieo, Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1,Spawanie blach i rur spoinamipachwinowymi metodą TIG 141-1. Kurs ręcznego cięcia plazmowego, Prawo jazdy kat. C, C+E ,Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C,C1, C +E, C1+E).

PROCES REKRUTACJI

Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione w czerwcu 2017 roku w biurze projektu
Akademii Przedsiębiorczości ul. Targowa 18/5, Kielce oraz na stronie internetowej
www.ap.org.pl. Rekrutację do projektu rozpoczynamy 3 lipca 2017.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, Kielce
tel. 506 976 134

www.ap.org.pl

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
ul. K. Szymanowskiego 6, pok. 25, tel. 41 340 60 67
www.mup.kielce.pl

logo9Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

 

Caritas Diecezji Kieleckiej od 2009 roku prowadzi OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ PRZESTEPSTWO, którego działania finansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie przez pracownika pierwszego kontaktu, psychologa, adwokata, radcy prawnego oraz mediatora. Wsparciem mogą być objęte osoby pokrzywdzone m.in. przez przemoc, oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, rozbój i inne przestępstwa. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przeciwko którym nie toczą się żądne postępowania karne - osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.

Zakres pomocy jaką oferuje Ośrodek obejmuje następujące działania:

 1. pomoc prawną, w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów przez mediacje,
 2. pomoc psychologiczną,
 3. pomoc materialną, w tym: bony żywnościowe i odzieżowe, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, opał, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej i inne.

Caritas prowadzi również CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, które działa całodobowo, a jego oferta skierowana jest szczególnie do osób przeżywających różnorodne trudności związane m.in. z:

 • doświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,
 • problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
 • zagrożeniem samobójstwem,
 • traumatycznymi zdarzeniami losowymi,
 • kryzysem po utracie bliskiej osoby,
 • trudnościami w kontaktach interpersonalnych,
 • kłopotami z adaptacją,
 • kryzysem wiary.

Kadrę CIK stanowią psychologowie, terapeuci m.in. uzależnień, pedagodzy, interwenci kryzysowi oraz osoby świadczące poradnictwo duchowe.
Przy CIK działa też SCHRONISKO DLA KOBIET zapewniające tymczasowy pobyt osobom, których sytuacja rodzinna bądź mieszkaniowa uniemożliwia powrót do domu (np. doznawanie przemocy, utrata domu spowodowana pożarem lub klęską żywiołową, eksmisja). W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są matki z dziećmi i kobiety bezdomne z terenu całej Polski. Schronisko dysponuje 20 miejscami w pokojach 2-4 osobowych i zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych (zamieszkanie, wyżywienie, podstawowe środki czystości, odzież, pomoc specjalistów: interwent kryzysowy, psycholog, prawnik). Pobyt w Schronisku jest odpłatny (22 zł/os/dzień).


Wszystkie działania realizowane są w budynku przy ul. Urzędniczej 7b w Kielcach, usytuowanym w pobliżu centrum miasta,
ok. 1 km od dworców PKP i PKS

Szczegółowe informacje można uzyskać pod całodobowymi numerami telefonów:
41 366-48-47 lub 784-531-622

 


Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku

bezpłatne porady prawne odbywać się będą

w każdy wtorek w godzinach 16:30 do 19:30