Ulti Clocks content
Licznik odwiedzin:
mod_vvisit_counterDzisiaj300
mod_vvisit_counterTydzień1546
mod_vvisit_counterMiesiąc4472
mod_vvisit_counterWszystkich199161

Dzisiaj: 27 Maj, 2017
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Przydatne adresy

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Europejski Fundusz Społeczny

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Start
pas_logotypy
SPOTKANIE
INFORMACYJNO - PROMOCYJNE
Projekt "IDEALNY PAKIET"

Poddziałanie 10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe)
06 czerwca 2017 r. godz. 14:00
URZĄD GMINY MIEDZIANA GÓRA,
ul. Urzędnicza 18
logo9
 
pas_logotypy

Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach
w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy
Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.02.02 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe)

"IDEALNY PAKIET"
termin realizacji: 01.06.2017- 31.05.2019


Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

CEL PROJEKTU
Celem naszych działao jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.

GRUPA DOCELOWA
Działania projektu kierujemy do 300 osób (148K i 152M) zamieszkujących na terenie Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego - KOF, (tj. Miasta Kielce lub jednej z 11 gmin powiatu kieleckiego:
Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka
Nowiny, Strawczyn i Zagnaosk) nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie ukooczyły 30 rok życia, w tym:

 • zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP Kielce z I lub II profilem pomocy

lub

 • biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie KOF,
 • w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należącymi do co najmniej jednej z grup:

- osoby po 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie gimnazjalne i poniżej),
- osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną,
- powracające na rynek pracy po zakooczonym okresie sprawowania opieki.

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW
Każda osoba bierna zawodowo zam. na terenie KOF zostanie objęta:

I. Pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym,

II. Indywidualnym Planem Działania

III. oraz jedną (lub dwoma) z poniższych form wsparcia:

1) szkoleniem (dla 60 os.):
. Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, 76 h
. Kucharz - kelner, 152 h
. Opiekunka, 120 h
. Magazynier z obsługa wózka widłowego, 40 h
. Instalator systemów fotowoltaicznych, 120 h
. Monter instalacji sanitarno-grzewczych, 120 h

2) stażem -do 6 m-cy; stypendium stażowe 2000,00 zł/m-c (dla 48 os.)

Osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP Kielce mogą dodatkowo skorzystać z:

 • subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia),
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia zawodowego (Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnieo, Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1,Spawanie blach i rur spoinamipachwinowymi metodą TIG 141-1. Kurs ręcznego cięcia plazmowego, Prawo jazdy kat. C, C+E ,Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C,C1, C +E, C1+E).

PROCES REKRUTACJI

Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione w czerwcu 2017 roku w biurze projektu
Akademii Przedsiębiorczości ul. Targowa 18/5, Kielce oraz na stronie internetowej
www.ap.org.pl. Rekrutację do projektu rozpoczynamy 3 lipca 2017.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, Kielce
tel. 506 976 134

www.ap.org.pl

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
ul. K. Szymanowskiego 6, pok. 25, tel. 41 340 60 67
www.mup.kielce.pl

logo9

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

 

Caritas Diecezji Kieleckiej od 2009 roku prowadzi OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZEZ PRZESTEPSTWO, którego działania finansowane są ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie przez pracownika pierwszego kontaktu, psychologa, adwokata, radcy prawnego oraz mediatora. Wsparciem mogą być objęte osoby pokrzywdzone m.in. przez przemoc, oszustwo, kradzież, wypadek komunikacyjny, rozbój i inne przestępstwa. Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przeciwko którym nie toczą się żądne postępowania karne - osoby te nie mogą być sprawcami przestępstw.

Zakres pomocy jaką oferuje Ośrodek obejmuje następujące działania:

 1. pomoc prawną, w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów przez mediacje,
 2. pomoc psychologiczną,
 3. pomoc materialną, w tym: bony żywnościowe i odzieżowe, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, opał, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej i inne.

Caritas prowadzi również CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, które działa całodobowo, a jego oferta skierowana jest szczególnie do osób przeżywających różnorodne trudności związane m.in. z:

 • doświadczaniem przemocy bądź innego przestępstwa,
 • problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
 • zagrożeniem samobójstwem,
 • traumatycznymi zdarzeniami losowymi,
 • kryzysem po utracie bliskiej osoby,
 • trudnościami w kontaktach interpersonalnych,
 • kłopotami z adaptacją,
 • kryzysem wiary.

Kadrę CIK stanowią psychologowie, terapeuci m.in. uzależnień, pedagodzy, interwenci kryzysowi oraz osoby świadczące poradnictwo duchowe.
Przy CIK działa też SCHRONISKO DLA KOBIET zapewniające tymczasowy pobyt osobom, których sytuacja rodzinna bądź mieszkaniowa uniemożliwia powrót do domu (np. doznawanie przemocy, utrata domu spowodowana pożarem lub klęską żywiołową, eksmisja). W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są matki z dziećmi i kobiety bezdomne z terenu całej Polski. Schronisko dysponuje 20 miejscami w pokojach 2-4 osobowych i zapewnia zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych (zamieszkanie, wyżywienie, podstawowe środki czystości, odzież, pomoc specjalistów: interwent kryzysowy, psycholog, prawnik). Pobyt w Schronisku jest odpłatny (22 zł/os/dzień).


Wszystkie działania realizowane są w budynku przy ul. Urzędniczej 7b w Kielcach, usytuowanym w pobliżu centrum miasta,
ok. 1 km od dworców PKP i PKS

Szczegółowe informacje można uzyskać pod całodobowymi numerami telefonów:
41 366-48-47 lub 784-531-622

 


Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku

bezpłatne porady prawne odbywać się będą

w każdy wtorek w godzinach 16:30 do 19:30

 

Powiat Kielceki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach realizuje pilotażowy program PFRON
pn.: "Aktywny Samorząd" Moduł I i Moduł II.


Celem głównym programu jest weliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe zasady realizacji programu zawarte są w załaczniku do Uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 4 stycznia 2017 r. Kierunki i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" (do pobrania na stronie internetowej PFRON i na BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach).

Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I:likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczneństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Termin przyjmowania wniosków dla Modułu I upływa w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków dla Modułu II:
- do 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017
- do 10 pażdziernika 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018

 

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących do dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów. Kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.


Istotnym uprawnieniem, jakie posiadają kombatanci, jest także prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.